Cílem projektu je zpracování výsledků téměř 70letého výzkumu v Mikulčicích do podoby webově založené interaktivní archeologické mapy (3D modelu) jako prostředku moderní dokumentace a prezentace archeologického výzkumu, stejně jako způsobu trvalého uchování exaktních archeologických dat.

Dlouhodobý systematický archeologický výzkum v Mikulčicích přinesl obrovské, pro nezasvěceného pozorovatele nepřehledné a obtížně přístupné množství různorodých informací. K dispozici je sice mnoho klasických zdrojů poznání: knihy, odborné studie a články, dokumentární filmy a pod, ovšem ty nejsou vždy a v pravou chvíli po ruce, a také jsou tak trochu nepraktické. S rozvojem moderních technologií se nabízí nový způsob objevování této výjimečné lokality: online průvodce v podobě Virtuálního vědeckého modelu velkomoravských Mikulčic (VVMVM), doplněný tištěným atlasem Mikulčice 900. Virtuální vědecký model VVMVM, který pro Vás připravili pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, nabízí přehledný a interaktivní systém základních informací o lokalitě a jejím výzkumu. Mezi jednotlivými plány/úrovněmi dokumentace, soustředěnými v tištěném atlasu do čtyř základních bloků – zázemí, hradiště, objekty, nálezy, lze v aplikaci plynule přecházet pomocí zoomování a interaktivních oken.

Z širšího prostoru hospodářského ZÁZEMÍ, tradičně rekonstruovaného v okruhu do 10 km od mocenského centra, lze pomocí zoomu přejít na vlastní velkomoravskou aglomeraci, rozkládající se v údolní nivě řeky Moravy mezi českými Mikulčicemi a slovenskými Kopčany. V jádru aglomerace, na několika dnes zaniklých říčních ostrovech se nacházelo HRADIŠTĚ Mikulčice-Valy, sestávající z opevněných útvarů akropole a předhradí a neopevněných areálů v podhradí. V  prostoru hradiště se v aplikaci zobrazí areály osídlené ve vrcholné fázi velkomoravského období; obrys těchto areálů označujeme jako „schéma Mikulčice 900“ (rozuměj osídlení Mikulčic kolem roku 900). V rámci areálů hradiště se objeví rozsáhlé prozkoumané plochy s tisíci objekty, hroby a dalšími archeologickými objevy. Nejvýznamnější stavební OBJEKTY lze přiblížit prostřednictvím interaktivních oken, které obsahují základní dokumentaci a ve výběru i NÁLEZY.

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu, projekt Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. podpořený v letech 2018–2022 z programu Ministerstva kultury NAKI II.

Projektoví lidé

PhDr. Lumír Poláček, CSc. (*1960)

Řešitel a odborný garant projektu, zároveň ředitel brněnského Archeologického ústavu Akademie věd, vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii a mnohaletý vedoucí výzkumů v Mikulčicích. Stál za realizací projektu nové výzkumné základny v Mikulčicích, zasazuje se o systematické zpracování početného archeologického materiálu získaného velkoplošnými exkavacemi v minulosti Mikulčic a jeho představení odborné i široké veřejnosti. Myšlenkový autor odborných knižních konceptů Studien zum Burgwall von Mikulčice, Internationale Tagungen in Mikulčice a popularizační řady Mikulčice – průvodce. Organizátor kulturně-vědeckých programů pro veřejnost prezentovaných v rámci cyklu Hudební archeologie. Neúnavný propagátor mikulčického genia loci.

PhDr. Marian Mazuch, Ph.D. (* 1975)

Archeolog raného středověku a zkušený znalec mikulčického terénu, který již více než dvě desetiletí dokumentuje a analyzuje zdejší nálezové situace. Bohaté praktické zkušenosti zúročil v syntézách věnovaných především keramice a pohřebnímu ritu obyvatel Velké Moravy.

Mgr. Marek Hladík, Ph.D. (* 1980)

Archeolog s duší filozofa a zálibou v informatice, geografických informačních systémech, statistice a matematickém modelování. Spolutvůrce sídlištních strategií a teorií osídlení zázemí mikulčické sídelní aglomerace.

Mgr. Michal Hlavica, Ph.D. (* 1985)

Archeolog aplikující teoretické hospodářské a výrobní modely na společnost Velké Moravy, znalec velkomoravské keramiky pohybující se s lehkostí na poli geoinformatiky.

Mgr. Šárka Krupičková (* 1982)

Archeoložka a administrátorka projektu specializující se interdisciplinární výzkum velkomoravského šperku. Důsledná a činorodá síla v pozadí mikulčických projektů a edičních záměrů Archeologického ústavu.

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (* 1950)

Klasik velkomoravského výzkumu, bývalý dlouholetý ředitel brněnského Archeologického ústavu, specialista na hmotnou kulturu Velké Moravy a slovanské osídlení Slezska.

Jiří Šindelář (* 1976)

Geodet a odborník na geografické informační systémy, průkopník a propagátor fotogrammetrie a videogrammetrie, dlouhodobě a úspěšně se potýkající s výzvou na vědeckou 3D dokumentaci a vizualizaci archeologických terénů, objektů i předmětů.

Eva Stuchlíková (* 1981)

Duše virtuální mapy, excelentní geoinformatička. Díky jejímu programátorskému umění, neúnavnosti a trpělivosti se zrodil mikulčický model.

Zdeněk Tuka (* 1988) Tiskový, knižní i webový grafik vtiskující svými citlivými a originálními nápady tvář projektu i dalším grafickým výstupům ARÚB. Mimo jiné autor těchto webových stránek.

Vizualizace fotogrammetrické dokumentace v počítačovém programu 1. Profil z výzkumu hradby předhradí v roce 2018 (autor J. Šindelář).
Vizualizace fotogrammetrické dokumentace v počítačovém programu 2. Profil z výzkumu hradby předhradí v roce 2018 (autor J. Šindelář).
Fotogrammetrická dokumentace velkomoravského gombíku pomocí točny (foto Š. Krupičková).
Počítačová vizualizace fotogrammetricky dokumentovaného gombíku 1 (autor J. Šindelář).
Počítačová vizualizace fotogrammetricky dokumentovaného gombíku 2 (autor J. Šindelář).
Počítačová vizualizace fotogrammetricky dokumentovaného gombíku 3 (autor J. Šindelář).